باکس آفیس

  • ایران
  • جهان
نام فیلمفروش آخر هفتههفتهفروش کل
مطرب1,252,016,0001134,513,707,000
زیر نظر1,103,005,00045,459,664,000
چشم و گوش بسته528,132,0001110,963,478,000
جان دار263,515,00063,055,066,000
سونامی47,923,0004290,475,000
مشت آخر13,026,0005187,693,000
مسخره باز3,845,000153,376,421,000
هزارتو1,186,000135,498,460,000
سمفونی نهم24,00011743,230,000
نام فیلمفروش آخر هفتههفتهفروش کل